Beschrijving & Impressie

Korte beschrijving van het werk

Het project bestaat uit 2 bouwdelen met in totaal 20 bedrijfsunits rondom een binnenplaats. De bedrijfsunits worden gerealiseerd in twee fasen, waarvan de eerste fase reeds is opgeleverd. De bouw van de tweede fase start bij een voorverkoop van 50%. Tussen de 2 bouwdelen is binnenplaats geprojecteerd met parkeerplaatsen voor de bedrijfsunits. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf de Lange en de Kromme Schaft. Aan weerszijden van de toegangspoorten worden frames met naampanelen van de eigenaren of huurders aangebracht, waardoor iedere bewoner van een bedrijfsunit goed vindbaar is voor bezoekers. Meterkasten zijn voorzien direct bij de toegangsdeur en er worden aansluitpunten voor een toilet opgenomen in de begane grondvloer. Alle units hebben de beschikking over twee genummerde parkeerplaatsen op de binnenterreinen. Voor bezoek zijn nog parkeerplaatsen op de binnenplaats en rondom het project beschikbaar. Optioneel zijn nog de uitbreiding de verdiepingsvloer en een uitbouw aan de hoekunits.

Perspectief vanaf de Kromme Schaft

Open gewerkt vogelvlucht perspectief

Toegang binnenplaats met naampanelen


Algemene voorwaarden

De bouw wordt gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO). De kopers/eigenaren zijn  verplicht deel te nemen in de Vereniging van Mandeligheid welke het collectieve gedeelte beheert. Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand. Nadat alle verkochte eenheden opgeleverd zijn wordt het collectieve gedeelte aan de Vereniging van Mandeligheid overgedragen.

Overzicht van de binnenplaats

Kopgevel langs de Kromme Schaft

Langsgevel met naampanelen aan de Lange Schaft

Langsgevel met naampanelen aan de Kromme Schaft


Aanvullende opdrachten

De ontwikkelaar biedt de koper de mogelijkheid meerwerkopties te laten uitvoeren, mits deze tijdig bekend zijn en er overeenstemming is over de meerkosten in verband
met de voortgang van de bouw. In overleg kunnen aanpassingen in het plan worden gerealiseerd, zodat u als koper nog invloed heeft op de inrichting van uw bedrijfsunit. De ontwikkelaar zal aanpassingen en opties aanbieden voor het aangaan van een koopovereenkomst. U bent dus vooraf op de hoogte van de kosten. De overeengekomen prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en zijn vast tot en met de oplevering. Het is koper (zonder schriftelijke toestemming van de verkoper) niet toegestaan tijdens de bouw, zelf of door derden, werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de onderhavige ruimte(n). In overleg met de aannemer kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt. Aanpassingen aan de gevels zijn uitsluitend mogelijk als het de indeling van de ramen en het aantal ramen betreft.

Aanvullende, uitgebreide informatie kunt u vinden in de Technische Omschrijving van dit project.

Print Friendly, PDF & Email